Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Cmentarze

1. Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Horodle, dawniej greckokatolicki i prawosławny, czynny, założony pod koniec w. XVIII, w kształcie czworoboku zbliżonego do kwadratu, o pow. 2 ha, podzielony na kwatery, ogrodzony metalowymi przęsłami przy metalowych i betonowych słupach na podmurowaniu,

2. Cmentarz przykościelny w Horodle, dawniej przycerkiewny, a także grzebalny, nieczynny, założony prawdopodobnie w XV w. istniał, jako grzebalny, do końca w. XVIII

3. Cmentarze żydowskie w Horodle: stary i nowy, nieczynne

4. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Hrebennem, nieczynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,16 ha, bez podziału na kwatery

5. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Kopyłowie, nieczynny, założony dla grekokatolików w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,36 ha

6. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki w Łuszkowie, nieczynny, założony w I poł. w. XIX dla grekokatolików, w kształcie wydłużonego czworoboku, o pow. 0,35 ha, bez podziału na kwatery

7. Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, w Matczu, nieczynny, założony dla grekokatolików na pocz. w. XIX, funkcjonował do lat 40-tych XX w., w kształcie czworoboku o pow. 0,45 ha, bez podziału na kwatery