Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nabożeństwo Wigilijne

Światło Chrystusa! Bogu niech będą dzięki! (zapala się świecą „Caritas”).W tej uroczystej chwili wychwalamy Boga, naszego Ojca, za świętą noc, którą teraz wspominamy, a w której Jego Syn Jezus Chrystus narodził się z Maryi dziewicy. Przeżyjmy Tamto wydarzenie opisane w Ewangelii.

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza:

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokuj ludziom dobrej woli”.

Wspólna modlitwa. (Przewodniczy ojciec lub osoba najstarsza).

O. Chrystusa, który przyszedł na świat aby nas zbawić prośmy słowami:

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

O. Panie Jezu, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju.

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

O. Panie Jezu, obdarz szczęściem i radością także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych.

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

O. Panie Jezu, wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych i nieszczęśliwych pociesz i umocnij Dobrą Nowiną Zbawienia.

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

O. Panie Jezu, naszych zmarłych i krewnych, bliskich i znajomych obdarz szczęściem i wiecznym zbawieniem. ( można wymienić ich imiona).

W. Obdarz nas miłością i pokojem.

O. Zjednoczeni w miłości, odmówmy wspólnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus:

W. Ojcze nasz.........

O. Polećmy Bogu przez pośrednictwo Matki Jezusa Chrystusa – naszą rodzinę, naszych przyjaciół, sąsiadów, gości, samotnych, chorych. Polećmy Bogu także naszych bliskich Zmarłych, którzy jeszcze tak niedawno byli z nami......

W. Zdrowaś Maryjo..............

O. Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Twojego Syna; spraw abyśmy jaśnieli blaskiem Twojej światłości w naszym codziennym postępowaniu.

O. Pobłogosław nas, przygotowany posiłek i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem naszych ojców. Naucz nas dzielić się chlebem, miłością i życzliwością z każdym człowiekiem. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem, abyśmy wspólnie sławili Twoją ojcowską dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

W. I poczęła z Ducha Świętego.

W. Zdrowaś Maryjo................................................

O. Oto Ja służebnica Pańska.

W. Miech mi się stanie według słowa twego.

W. Zdrowaś Maryjo................................................

O. A Słowo stało się Ciałem.

W. zamieszkało między nami.

W. Zdrowaś Maryjo...............................................

O. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

O. Módlmy się: Prosimy Cię, Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, przez Jego Mękę i Krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Teraz spożywamy wigilijne pokarmy i śpiewamy kolędy...........

Admin