Albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga grzesznych zaginie

Ps 1

Ilekroć mnie trwoga ogarnie w Tobie pokładam nadzieję. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie bede się lękał: cóż może uczynić mi człowiek?.

Ps 56, 4-5

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj

św. Paweł z Tarsu

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

I Kor 6, 12

Prostować Drogę

Ewangelia i Rozważanie na II Niedzielę Adwentu, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia . . .

Pełna Łaski

Ewangelia i Rozważanie na Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. M. P.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł . . .

Rozważanie na I-szy Piątek miesiąca

OBIETNICA II (cz.2)

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

W rodzinie pokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich węzłem mej miłości

Tematem naszych rozważań w poprzednim miesiącu była rodzina, był sakrament małżeństwa stojący u fundamentów prawdziwej rodziny.

Dziś rozważmy i zastanówmy się nad słowami obietnicy, którą złożył Pan Jezus św. Małgorzacie Marii, a która to obietnica dotyczy tej najważniejszej instytucji jaką jest rodzina.

Dziś, gdy wszyscy biją na alarm, gdy . . .

Znaki na niebie i ziemi

Ewangelia i Rozważanie na I Niedzielę Adwentu, Rok C.

+Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie . . .

Chrystus Król

Ewangelia i Rozważanie na uroczystość Chrystusa Króla, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» 
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został . . .

Wówczas ujrzą Syna Człowieczego

Ewangelia i Rozważanie na XXXIII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po . . .

Ofiara ubogiej wdowy

Rozważanie na XXXII Niedzielę Zwykłą, Rok B.

Czy Bóg potrzebuje czegokolwiek od człowieka? Czy potrzebuje jakiejś ofiary? Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszystko co nas otacza jest Boże, że my także jesteśmy Jego stworzeniami, że tak naprawdę niczego Bogu nie możemy dodać. Jesteśmy jednak stworzeni na obraz i podobieństwo boże, mamy wolną wolę i zdolność do miłowania. I właśnie ta zdolność do kochania daje nam możliwość okazania naszej miłości względem . . .

Pamiątki z czasów gdy powstawała Rzeczpospolita

W Rozważaniu pt. „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” napisałem, że Polacy chociaż byli jednym narodem, to żyli w trzech różnych systemach politycznych i gospodarczych. Na terenie zaboru rosyjskiego, a więc także w naszych stronach językiem urzędowym był rosyjski, dlatego między innymi wszystkie metryki pod przymusem pisano w tym języku. ( Poniżej znajduje się foto takiego zapisu w Księdze Chrztów parafii Horodło). Czasem sprytnie udało się piszącemu w nawiasie zapisać nazwisko polskimi . . .

Rozważanie na 100 Rocznicę Niepodległości

„Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.

W naszych czasach słowo niewola jest pojęciem bardziej abstrakcyjnym niż rzeczywistością, ponieważ nie żyjemy już pod żadną okupacją i nie jesteśmy prześladowani z powodu narodowości czy religii. Należy sobie jednak uświadomić, że niewola to nie tylko jakieś banalne słowo, ale realnie straszny i bolesny stan ludzi, których siłą lub podstępem pozbawiono wolności i uczyniono niewolnikami. Niewolnik to człowiek nie posiadający żadnych praw, jest on po prostu rzeczą . . .

Miłować całym sercem i całą mocą

Rozważanie i Ewangelia na XXXI Niedzielę Zwykłą, Rok B.

+Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie . . .